FAQ – B2B

wypróbuj przez 5 dni za darmo

WYPRÓBUJ
DLA DORADCÓW

FAQ

Co to jest kredyt w rachunku bieżącym?

Kredyt w rachunku bieżącym pozwoli Ci regulować bieżące wydatki przy zachowaniu bezpiecznego poziomu płynności finansowej. Nie musisz pamiętać o terminach spłaty kredytu ― każdy wpływ na rachunek zmniejszy saldo zadłużenia w sposób automatyczny. Środki te możesz ponownie wykorzystać na realizację płatności, ponieważ kredyt w rachunku to kredyt o charakterze odnawialnym.

Taki kredyt jest atrakcyjny szczególnie wtedy, gdy Twoja firma aktywnie prowadzi działalność i systematycznie otrzymuje wpływy na rachunek (płatności od kontrahentów, zwrot podatku lub inne).

Co to jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy jest kredytem nieodnawialnym, którego harmonogram spłat ustalany jest indywidualnie. W zależności od Twoich preferencji spłata kapitału kredytu może nastąpić w ratach (miesięcznych lub kwartalnych) albo jednorazowo na koniec okresu kredytowania.

Firmy przeznaczają środki z tego kredytu najczęściej na zakup surowców, materiałów potrzebnych do produkcji, towarów, a także na finansowanie bieżących płatności wobec dostawców i innych podmiotów, wobec których firma ma zobowiązania.

Kredyt ten (krótko- lub średnioterminowy) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw aktywnie działających na rynku i szukających sposobu ograniczenia ryzyka zatorów w swoich rozliczeniach.

Co to jest kredyt rewolwingowy?

Kredyt rewolwingowy jest kredytem odnawialnym przeznaczonym na finansowanie bieżących potrzeb Twojej firmy. Jest to korzystne rozwiązanie dla firm, które nie mogą liczyć na regularne wpływy od kontrahentów i chciałyby własne zobowiązania odroczyć w czasie.

Odsetki od wykorzystanego kredytu spłacane są w okresach miesięcznych ostatniego dnia roboczego miesiąca, natomiast spłaty kapitału możesz dokonać w dowolnym, dogodnym dla Twojej firmy momencie obowiązywania umowy kredytu, dokonując jednorazowej płatności przelewem bądź korzystając ze zleceń stałych.

Co to jest kredyt inwestycyjny?

Kredyt inwestycyjny to kredyt nieodnawialny. Może być przeznaczony na realizację przedsięwzięć o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, odtworzeniowym lub na zakup środków trwałych. Kredyt może być udzielony również na takie działania, jak refinansowanie poniesionych nakładów czy spłata kredytu inwestycyjnego w innym banku.

Jeżeli masz pomysł na dalszy rozwój firmy, poniosłeś już pewne nakłady finansowe i poszukujesz dodatkowych środków, które uzupełnią Twoje nakłady inwestycyjne, możesz liczyć na finansowanie nawet do 80% wartości inwestycji. Ostateczna kwota zależy przede wszystkim od zdolności kredytowej firmy i oceny finansowanego przedsięwzięcia.

Co to jest kredyt na innowacje technologiczne?

Kredyt na innowacje technologiczne to instrument wsparcia finansowego z funduszy UE mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Jest przeznaczony na realizację inwestycji technologicznej, której przedmiotem jest wdrożenie nowej technologii. Nowa technologia może być wynikiem własnych prac badawczo-rozwojowych (B+R) lub prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Technologia powinna umożliwiać wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów i usług w stosunku do dotychczas wytwarzanych w Polsce.

Co to jest kredyt pod hipotekę zwany też pożyczką hipoteczną na cel dowolny?

Kredyt pod hipotekę/pożyczka hipoteczna to kredyt o charakterze nieodnawialnym, przeznaczony na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością firmy. Podstawą jego zabezpieczenia jest posiadana przez firmę nieruchomość. Jeżeli istotna jest dla Ciebie możliwość zarządzania finansami w długoterminowej perspektywie, a Twoja firma funkcjonuje na rynku minimum 2 lata ― to rozwiązanie jest dla Ciebie.

Środki pochodzące z tego kredytu przeznaczane są najczęściej na zakup surowców, materiałów potrzebnych do produkcji, towarów, a także na finansowanie bieżących płatności wobec dostawców i innych podmiotów, wobec których firma ma zobowiązania.

Co to jest Linia wieloproduktowa?

Linia wieloproduktowa zapewnia elastyczne finansowanie bieżącej działalności Twojej firmy. W ramach jednej umowy i jednego globalnego limitu o charakterze odnawialnym masz możliwość skorzystania z wielu produktów.

Jeżeli korzystasz jednocześnie z różnych form finansowania oraz zabezpieczania i rozliczania transakcji handlowych, warto skorzystać z tego rozwiązania. W ramach jednej umowy zyskujesz dostęp do dodatkowych środków na bieżący obrót w firmie oraz do instrumentów potwierdzających wiarygodność Twojej firmy i zapewniających bezpieczeństwo współpracy z kontrahentami (gwarancje i akredytywy).

Konstrukcja linii oraz wielkość finansowania są dostosowane do bieżących potrzeb i możliwości Klienta.

Co to jest kredyt z gwarancją de minimis (program BGK)?

Program PLD jest szczególnie korzystny dla firm poszukujących dodatkowego kapitału na finansowanie działalności gospodarczej, które nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenie kredytu.

Wysokość gwarancji uzależniona jest od otrzymanej przez Klienta wielkości pomocy de minimis, której limit dla jednego przedsiębiorcy wynosi 200 tys. EUR na 3 lata (100 tys. EUR dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego). 

Co to jest kredyt gotówkowy dla Firmy?

Kredyt na bieżącą poprawę płynności Twojej firmy.

Bez względu na to, czy planujesz poczynić niewielkie wydatki, czy też myślisz o większej inwestycji umożliwiającej rozwinięcie biznesu, rozwiązaniem może być kredyt gotówkowy. Środki uzyskane w ten sposób będziesz mógł wydać w zależności od swoich potrzeb. Comiesięczna spłata kapitału i odsetek da Ci poczucie kontroli nad finansami i możliwość długoterminowego planowania wydatków.

Co to jest karta kredytowa?

Wygodny środek płatniczy powszechnie akceptowany w punktach handlowych i usługowych w Polsce i na całym świecie.

Za pomocą karty można także dokonywać transakcji w bankomatach oraz płatności internetowych, korzystając ze środków przyznanych przez Bank.

To także uniwersalna waluta − wybierając się w zagraniczną podróż, nie trzeba martwić się o wymianę pieniędzy.

Co to jest kredyt konsolidacyjny?

Kredyt konsolidacyjny umożliwia zamianę wszystkich naszych zobowiązań kredytowych na jeden kredyt. W przypadku kredytu konsolidacyjnego termin spłaty może wynieść nawet do 30 lat, ale dzięki temu miesięczna rata jest niższa niż suma wszystkich naszych dotychczasowych zobowiązań.

Co to jest refinansowanie kredytu?

Zamiana zobowiązania na inny nowy kredyt o zdecydowanie lepszych warunkach. Z założenia są to rozwiązania dla osób, które z różnych powodów nie są zadowolone ze swojego dotychczasowego zobowiązania.

Co to jest Akredytywa?

Akredytywa to pisemne zobowiązanie banku importera do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi (eksporterowi) określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie. Warunkiem wypłaty jest dostarczenie przez eksportera odpowiednich dokumentów transportowych stwierdzających wywiązanie się z kontraktu handlowego. Termin przedstawienia dokumentów jest zarazem terminem ważności akredytywy. Akredytywa jest otwarta po przyjęciu od Klienta zlecenia wystawienia akredytywy oraz ustanowienia płynnego zabezpieczenia.

Jakie rodzaje akredytywy oferujemy?

 • własną (importową) – Ty jako importer zlecasz nam otwarcie akredytywy, a my – zgodnie z Twoimi instrukcjami – zobowiązujemy się do dokonania wypłaty określonej kwoty beneficjentowi (zagraniczny eksporter), gdy spełni on przewidziane w umowie akredytywy warunki. Warunki wypłaty świadczenia, w tym lista wymaganych dokumentów, zawiera umowa.

 • obcą (eksportową) – współpracując z bankiem zagranicznego eksportera, dokonujemy awizacji akredytywy, zapoznając Cię z jej warunkami. Na wniosek obcego banku możemy dokonać potwierdzenia akredytywy, czyli wyrażamy zgodę na pełne zaangażowanie finansowe. Badamy też dostarczone przez Ciebie wymagane dokumenty i informujemy Cię o ewentualnych brakach lub nieprawidłowościach.

Co to jest gwarancja bankowa?

Gwarancja bankowa jest to samodzielne zobowiązanie banku do zapłaty beneficjentowi gwarancji (podmiotowi uprawnionemu) kwoty wskazanej w gwarancji (sumy gwarancyjnej) w przypadku, gdy zleceniodawca gwarancji, na którego zlecenie gwarancja została wystawiona, nie wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Zapłata na rzecz beneficjenta gwarancji następuje bezpośrednio przez bank gwarantujący (bank zleceniodawcy) bądź za pośrednictwem innego banku po spełnieniu przez beneficjenta gwarancji określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone na podstawie określonych w umowie gwarancji dokumentów, np. faktur czy dokumentów przewozowych.

Jest to skuteczny instrument podnoszący bezpieczeństwo transakcji i ograniczający ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta. Z chwilą wejścia gwarancji w życie staje się ona instrumentem działającym niezależnie od ważności podstawowego stosunku prawnego (np. umowy handlowej) między zleceniodawcą i beneficjentem.

Co to jest inkaso dokumentowe?

Inkaso dokumentowe to warunkowa forma płatności stosowana w obrocie zagranicznym i krajowym. Jest to pisemne zlecenie banku podawcy (eksportera, sprzedającego) skierowane do banku płatnika (importera, kupującego) wydania płatnikowi określonych dokumentów uprawniających do dysponowania towarem, w zamian za spełnienie przez niego warunków określonych w instrukcji inkasowej:

 • zapłatę wskazanej w zleceniu kwoty lub zabezpieczenie zapłaty (akcept weksla bądź uzyskanie akceptu weksla i zapłatę za weksel) lub

 • wydanie dokumentów na innych warunkach.

Co to jest Leasing?

Leasing to forma finansowania inwestycji, w której przedmiot leasingu zostaje zakupiony przez finansującego (firma leasingowa) a następnie oddany w użytkowanie korzystającemu (czyli przedsiębiorcy).  W zamian za możliwość korzystania z przedmiotu leasingu przedsiębiorca płaci finansującemu ustalone w umowie miesięczne opłaty (raty leasingowe).

Co to jest leasing operacyjny?

Leasing operacyjny – przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych finansującego, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych; raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorstwa, które ma również prawo do nabycia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu.

Co to jest leasing finansowy?

Leasing finansowy – przedmiot umowy leasingu znajduje się w ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa, które dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodu jest dla przedsiębiorstwa część finansowa rat leasingowych, a przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na przedsiębiorstwo odbywa się po zakończeniu umowy leasingu.

Co to jest leasing nieruchomości?

Leasing jest alternatywną w stosunku do kredytu formą finansowania zakupu lub budowy nieruchomości, pozwalającą na korzystanie z nieruchomości bez znaczącego uszczuplenia funduszy własnych. W przypadku inwestycji w trakcie budowy, etap ten jest finansowany kredytem, który po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie jest przekształcany w leasing.
Leasingi przeważnie finansują nieruchomości będące własnością klienta (leasing zwrotny) lub należące do podmiotów trzecich. W każdym przypadku, po zakończeniu umowy leasingu nieruchomość obligatoryjnie przechodzi na własność przedsiębiorcy.

Co to jest pożyczka leasingowa?

Pożyczka leasingowa to atrakcyjna forma finansowania zakupu środka trwałego, który przechodzi na własność pożyczkobiorcy. Z produktu mogą korzystać między innymi firmy, które nie są płatnikami VAT, a także chciałyby połączyć finansowanie w ramach leasingu oraz dotacji unijnych.

Co to jest faktoring niepełny?

Faktoring niepełny to pakiet usług polegający na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta oraz finansowaniu jego bieżącej działalności poprzez zamianę należności zamrożonych w fakturach na gotówkę. Produkt ten w sposób znaczący usprawnia zarządzanie portfelem wierzytelności, a finansowanie dopasowane jest do aktualnych potrzeb Klienta, który ma możliwość decydowania o ostatecznym kształcie usługi. Do transakcji Faktoringu Niepełnego Klient może zgłosić wybranych przez siebie kontrahentów krajowych. Rozliczenia prowadzone są w polskich złotych.

Co to jest faktoring samorządowy?

Faktoring samorządowy to usługa finansowa, w której Bank zapewnia dostawcom jednostek samorządu terytorialnego (JST) pewne źródło finansowania kredytu kupieckiego bez konieczności badania ich sytuacji ekonomicznofinansowej. W ramach podpisanej z klientem umowy faktoringowej Bank nabywa i finansuje 100 % wartości nominalnej wierzytelności przysługującej Klientowi od JST oraz przejmuje ryzyko opóźnienia spłaty wierzytelności przez JST.

W ramach produktu istnieje również możliwość dokonania spłaty przez JST w okresie dłuższym niż termin płatności, tj. zgodnie z planem spłat zaakceptowanym przez Bank.

Co to jest faktoring pełny z ubezpieczeniem?

W ramach faktoringu pełnego z ubezpieczeniem oprócz szybkiego finansowania, rozliczania i inkasa należności, dzięki przejęciu przez Bank/Firmę faktoringową ryzyka niedokonania spłaty przez kontrahenta, Klient uzyskuje zabezpieczenie przed brakiem zapłaty za sprzedane towary lub usługi.

Współpraca Banku/Firmy Faktoringowej z firmą ubezpieczeniową daje Klientowi możliwość zgłoszenia do transakcji kontrahentów krajowych a dokonanie oceny kontrahenta i przyznanie mu limitu nie wymaga przedstawiania jego sprawozdań finansowych. Nie jest również wymagana wcześniejsza współpraca Klienta z kontrahentem, co oznacza że Klient może zgłosić zarówno tych kontrahentów z którymi już współpracował, jak również tych z którymi dopiero rozpoczyna współpracę albo planuje rozpoczęcie współpracy.

Co to jest Inkaso płatności?

Inkaso płatności to pakiet usług polegających na kompleksowym zarządzaniu wierzytelnościami Klienta. Do transakcji Klient może zgłosić wybranych przez siebie kontrahentów, a rozliczenia prowadzone są zarówno w polskich złotych, jak również w walutach obcych. Inkaso Płatności oferowane jest w ramach jednej umowy faktoringowej łącznie z Faktoringiem Niepełnym lub Faktoringiem Pełnym z Ubezpieczeniem.

Co to jest kredyt inwestycyjny dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych?

Kredyt jest przeznaczony na dowolny cel inwestycyjny lub refinansowanie kredytów z innych banków.

Zdolność kredytowa kalkulowana w oparciu o wysokość funduszu remontowego.

Co to jest kredyt samochodowy?

Finansowanie samochodów osobowych oraz małych samochodów dostawczych o maksymalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.

Co to jest kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości?

Kredyt firmowy na zakup i remont nieruchomości, w tym również budowę nieruchomości z deweloperem – rynek pierwotny, budowę i rozbudowę systemem gospodarczym, modernizację, adaptację nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą i refinansowanie kredytów na powyższe cele.

Co to jest kredyt unijny?

Możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji unijnej. Możliwość częściowej spłaty kredytu.

Na czym polega finansowanie projektów inwestycyjnych?

Project Finance polega na finansowaniu przedsięwzięcia ekonomicznego, w którym udział własny inwestora jest relatywnie mały, zaś zabezpieczeniem kredytu jest majątek przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcia inwestycyjne, które mogą być finansowane przez Project Finance:

 • projekty energetyczne,

 • projekty nieruchomości (biurowce, magazyny),

 • projekty deweloperskie (inwestycje mieszkaniowe),

 • projekty telekomunikacyjne,

 • projekty petrochemiczne,

 • projekty infrastrukturalne,

 • Inwestor może ubiegać się o finansowanie na nowe przedsięwzięcie inwestycyjne w nowej spółce w początkowej fazie projektu bądź przy niepowodzeniu projektu,

 • w pewnych przypadkach bank skłonny jest do udzielenia finansowania na dany projekt w przeciwieństwie do finansowania firmy, gdzie ryzyko kredytowe przewyższa jej możliwości,

 • ryzyko związane z projektem może być podzielone między wiele instytucji finansujących,

 • mniejszy wkład własny sponsora niż wymagany przy standardowym finansowaniu inwestycji.

Co to jest Emisja Obligacji?

Obligacje komercyjne są papierami wartościowymi emitowanymi przez podmioty gospodarcze w PLN lub innej walucie w celu pozyskania środków finansowych bezpośrednio z rynku pieniężnego i kapitałowego.

 • alternatywa dla kredytu,

 • możliwość dopasowania struktury emisji do potrzeb finansowych Emitenta,

 • mechanizm rolowania emisji.

Co to jest kredyt AGRO Ekspres ?

Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką dla prowadzących gospodarstwo rolne.

Wysoka kwota kredytu – do 70 % wartości nieruchomości rolnych, aż do 2 000 000 zł.

Co to jest kredyt Formuła Agro?

Kredyt dla właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości rolnych; użytkownikom wieczystym i dzierżawcom nieruchomości rolnych.

Co to jest Kredyt Agro Progres?

Elastyczny kredyt inwestycyjny dla osób prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie, m.in. : zakup ziemi, zakup maszyn i środków transportu, zakup urządzeń do produkcji rolnej, zakup stada podstawowego; zakup, budowę lub modernizację budynków gospodarczych.

Co to jest finansowanie pomostowe?

Jeden ze sposobów, dzięki któremu firma może zabezpieczyć płynność finansową w przypadku wydatkowania dużych nakładów pieniężnych na inwestycje, które mogą przyczynić się do rozwoju prowadzonej działalności, zwiększenia jej wartości rynkowej i transakcyjnej.

Co to jest finansowanie pozabankowe?

Alternatywne finansowanie dla firm z sektora pozabankowego.

Co to jest Biznes Plan?

pracowanie/dokumnet przedsiębiorstwa zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego[1]. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa – m.in. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Zawiera opis celów, jakie przedsiębiorstwo zamierza realizować w przyszłości z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych i kadrowych. Jego elementami są m.in. analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Biznesplan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku kredytowego. Kredytobiorca musi wykazać, że nowe przedsięwzięcie będzie rentowne. W celu efektywnego zarządzania biznesplan powinny sporządzać zarówno nowo powstające przedsiębiorstwa, jak i przedsiębiorstwa już funkcjonujące w przełomowych momentach związanych ze zmianą profilu działania, wejściem na nowe rynki, przeprowadzeniem fuzji lub przejęciem.

Co to są przepływy pieniężne/finansowe?

Pieniężne/ finansowe przepływy są to wpływy i wydatki, które bezpośrednio wpłynęły na stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w jednostce, w ciągu okresu objętego sprawozdaniem. W rachunku przepływów pieniężnych (Cash flow), przepływy pieniężne podzielone są na przepływy działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Informacja o przepływach pieniężnych jest niezwykle istotna, bowiem pomaga w ocenie zdolności jednostki do wypracowania środków pieniężnych, pozwala odbiorcy na tworzenie modeli do oceny źródeł pochodzenia i wielkości uzyskanych środków pieniężnych, jak i oceny kierunków i wielkości ich wykorzystania podczas działalności, oraz porównania wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych.

Co to jest restrukturyzacja?

Gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją.

Co to jest upadłość?

Procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca głównie na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli.

Co to jest operat szacunkowy?

Jest opinią autorską rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości i stanowi dokument urzędowy. Może być sporządzany wyłącznie w formie pisemnej.

Operat zawiera informacje niezbędne przy dokonywaniu wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, w tym wskazanie podstaw prawnych i uwarunkowań dokonanych czynności, rozwiązań merytorycznych, przedstawienia toku obliczeń, wyniku końcowego.

Dla Banku jest to dokument potwierdzający wartość zabezpieczenia jako podstawa do udzielenia finansowania.

Co to jest wskaźnik LTV?

LTV (z ang. loan to value) to wskaźnik określający wysokość kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia (czyli np. wartości nieruchomości). Banki posługują się tym wskaźnikiem określając np. maksymalną wysokość kredytu hipotecznego (np. finansowanie do 100% LTV). Wskaźnik LTV może zmieniać się wraz z upływem czasu, z uwagi na zmianę wartości nieruchomości i zmniejszanie się kwoty kredytu.

Co to jest wskaźnik LTC?

Jest to stosunek kredytów do kosztów (LTC) jest metryką stosowaną w budownictwie nieruchomości komercyjnych w celu porównania finansowania projektu (oferowanego przez pożyczkę) z kosztem budowy projektu. Wskaźnik LTC pozwala kredytodawcom z sektora nieruchomości komercyjnych określić ryzyko związane z oferowaniem kredytu budowlanego . Podobnie jak w przypadku wskaźnika LTC, współczynnik LTV (loan-to-value) porównuje kwotę kredytu budowlanego z wartością rynkową projektu.

Co to jest bilans?

Bilans to część sprawozdania finansowego prezentująca zestawienie aktywów i pasywów jednostki na konkretny moment (np. koniec okresu obrachunkowego przedsiębiorstwa).

Co to jest rachunek zysków i strat?

RZiS zwany również rachunkiem wyników – jeden z podstawowych i obligatoryjnych elementów sprawozdania finansowego jednostki. Informuje jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności oraz jaki jest ogólny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Rachunek zysków i strat podsumowuje przychody i koszty przedsiębiorstwa i ukazuje jego zdolność do generowania zysków i samofinansowania. W zestawieniu znajdują się różne kategorie zwiększające lub zmniejszające wynik finansowy.

Co to jest zysk?

Zysk jest to dodatni wynik finansowy, nadwyżka sprzedaży nad ogólnymi wydatkami, stanowiąca realny zarobek przedsiębiorstwa, który uzyskuje się przez odjęcie kosztów od przychodów. Jest on przedmiotem materialnego zainteresowania, a także źródłem dochodów właścicieli, załogi przedsiębiorstwa oraz samofinansowania rozwoju.

Co to jest strata?

Strata jest to ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa lub określonej inwestycji albo pożyczki. strata netto – w rachunkowości jest to ujemny wynik finansowy przedsiębiorstwa po uwzględnieniu obowiązkowych zmniejszeń zysku lub zwiększeń straty.

Co to jest wyciąg bankowy?

Wyciąg bankowy to dokument opracowywany przez bank dla posiadacza rachunku bankowego, w którym zbiorczo przedstawione są obroty za dany okres na rachunku.

Co to jest KPiR ?

KPIR to powszechnie stosowany skrótowiec: Księga Przychodów i Rozchodów. Jest to ewidencja służąca przedsiębiorcy do wpisywania przychodów i rozchodów (czyli kosztów). Na jej podstawie ustalany jest dochód podlegający opodatkowaniu. Prowadzą ją osoby rozliczające się na zasadach ogólnych i liniowo.

Co to jest REGON?

(Rejestr Gospodarki Narodowej), Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co to jest NIP?

Numer identyfikacji podatkowej (NIP) – dziesięciocyfrowy kod, służący do identyfikacji podatników w Polsce. Nadawany jest przez naczelnika urzędu skarbowego.

Co to jest KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy, to ogólnopolski spis podmiotów, takich jak spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia itp. oraz dłużników. Jest on prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości i wybrane sądy rejonowe.

Co to jest BIK?

Biuro Informacji Kredytowej S.A. (BIK) – przedsiębiorstwo założone przez Związek Banków Polskich i prywatne banki, którego zadaniem jest gromadzenie, integrowanie i udostępnianie danych dotyczących historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów oraz od niedawna również pozabankowych firm pożyczkowych.

Co to jest BIG?

Biuro Informacji Gospodarczej – czyli czarne listy dłużników. Opóźnienia w spłacie kredytów czy nieterminowa spłata innego rodzaju zadłużeń spowodować może, że wpisani zostaniemy do rejestru dłużników jednego z biur informacji gospodarczej (BIG).

Co to jest KRD?

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA to jedno z podstawowych narzędzi do sprawdzenia obecnej sytuacji Klienta. Działa na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Co to jest umowa kredytowa?

Umowa kredytu bankowego – polega na przekazaniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy określonej kwoty pieniężnej na ustalony okres czasu i stanowi ona również o tym, że kredytobiorca zobowiązany jest zwrócić kwotę kredytu wraz z odsetkami. Kredyt musi być wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem.

Co to jest aneks do umowy?

Anek do umowy podpisywany jest jeśli zmieniają się postanowienia umowy głównej. Aneksem możemy dodawać postanowienia a także je uchylać.

Aneksem można zmieniać treść umowy w dowolny odpowiadający stronom sposób, np. zwiększyć wartość kontraktu, ująć dodatkowy zakres prac, bądź np. wydłużyć czas trwania umowy najmu lokalu, ale także skorygować błędy, które znalazły się w umowie.

Co to jest kontrakt handlowy?

Kontrakty handlowe są podstawowym narzędziem dla większości przedsiębiorstw.

Dobrze napisany kontrakty: stwarzają klarowny obraz relacji stron i zakresu ich wzajemnych świadczeń, wyjaśniają znaczenie używanych pojęć, przyczyniają się do wzrostu komfortu we współpracy z danym kontrahentem; dają narządzie ochrony praw i interesów strony, co przekłada się na wzrost poczucia bezpieczeństwa i poziomu zaufania do kontrahentów.