Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom.

KORZYŚCI:

– zabezpieczenie do 60% kwoty kredytu

– bez odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem

– zabezpieczona wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK

– Minimum formalności: gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym

– Udzielana na max. 27 miesięcy (kredyt obrotowy) lub 99 miesięcy (kredyt inwestycyjny)

– elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku

     Objęcie kredytu Gwarancją de minimis jest uzależnione od wyników analizy zdolności kredytowej przedsiębiorcy, zgodnie z obowiązującymi w Banku procedurami.Jednostkowa kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że zależna jest ona od wielkości pomocy de minimis jaką otrzymał przedsiębiorca w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych.Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć równowartości 200 000 euro lub 100 000 euro (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów) w okresie trzech kolejnych lat podatkowych.

Kredyty zabezpieczone gwarancją de minimis nie mogą być przeznaczone na:

– spłatę zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku

– spłatę zadłużenia przedsiębiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku

– refinansowanie wydatków poniesionych przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego

– inwestycje kapitałowe

– zakup instrumentów finansowych

– zakup wierzytelności

– zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Masz pytania dotyczące produktu – skontaktuj się z Nami.