Poproś o konsultację

potrzebujesz wsparcia eksperta?

POPROŚ O KONSULTACJĘ
DLA FIRM

Skontaktuj się z ekspertem

Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, były przetwarzane przez FinFinder Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku adres: ul. Wilcza 4 (kod pocztowy: 38-500) we własnych celach marketingowych, co obejmuje m.in. profilowanie klientów w celu poznania ich potrzeb oraz przygotowania odpowiedniej oferty.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie połączeń głosowych od FinFinder Sp. z o.o. Przez połączenia głosowe rozumie się w szczególności rozmowę telefoniczną, komunikaty głosowe IVR zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od FinFinder Sp. z o.o. Przez wiadomości elektroniczne rozumie się w szczególności e-mail, SMS/MMS, internetowy serwis FinFinder Sp. z o.o. serwisy internetowe, w tym portale społecznościowe zawierające informacje handlowo-marketingowe z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych i tzw. automatycznych systemów wywołujących.

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych przez FinFinder Sp. z o.o. [i]

Administrator danych

Administratorem danych jest FinFinder Sp. z o.o. z siedzibą w Sanoku adres: ul. Wilcza 4 (kod pocztowy: 38-500).

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: kontakt@finfinder.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora).

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem FinFinder podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadnionych interes administratora; uzasadnionym
interesem administratora jest możliwość udzielenia odpowiedzi oraz realizacja zamówionego kontaktu z przedstawicielem,

marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest
Pani/Pana zgoda, pod warunkiem, że ta zgoda została przez Panią/Pana udzielona, w razie nieudzielenia zgody dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.

Okres przez który dane będą przechowywane

Dane zostaną usunięte po realizacji zamówionego kontaktu.

Jeżeli wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych także po realizacji zamówionego kontaktu, dane będą przetwarzane do
momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym,
czy dostawcom zapewniającym obsługę klienta (Call Center) – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami administratora.

Przekazywanie danych poza EOG

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby
marketingu bezpośredniego oraz na profilowanie.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

W zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od
administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan
przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również praw wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby
administratora danych lub mailowo na adres kontakt@finfinder.pl bądź kontaktując się z jego przedstawicielem.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych w celach realizacji zamówionego kontaktu z przedstawicielem jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji tego kontaktu.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.